Belastingen en co-ouderschap

Co-ouderschap en fiscaliteit

Binnenkort is het weer tijd om de belastingaangifte in te vullen. In geval van co-ouderschap is dat niet altijd zo gemakkelijk. Daarom hieronder een overzicht van de informatie die de FOD Financiën over co-ouderschap en de belastingen ter beschikking stelt.

Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingsvoordeel voor kinderen ten laste?

Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingsvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling. 

De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

  1. U en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin.
  2. U en de andere ouder voldoen aan de onderhoudsplicht van uw gemeenschappelijke kinderen. 
  3. De huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van een – uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken – rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders, een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen. 
  4. Noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af.

Welke belastingsvoordelen voor kinderen ten laste kunnen onder de ouders worden verdeeld.

Wanneer de belastingvoordelen worden verdeeld, worden de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste voor de helft aan elke ouder toegekend. Deze toeslagen worden vastgesteld zonder rekening te houden met de eventuele andere kinderen in het gezin waarvan zij deel uitmaken. 
Onderstaande tabel vermeldt de bedragen van het belastingvoordeel op basis van het aantal kinderen dat ten laste is:

 Toeslag op de belastingvrije som Aj. 2019, ink. 2018 Aj. 2020, ink. 2019
voor 1 kind ten laste€ 1.580€ 1.610
voor 2 kinderen ten laste€ 4.060€ 4.150
voor 3 kinderen ten laste€ 9.110€ 9.290
voor 4 kinderen ten laste€ 14.730€ 15.030
voor meer dan 4 kinderen ten laste toeslag per kind boven het 4de€ 14.730 € 5.620€ 15.030
 € 5.740

Een toeslag van 600 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019. Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018 is dit 590 euro) voor elk kind jonger dan 3 jaar wordt voor de helft toegekend aan de ouder die geen uitgaven voor de opvang van de kinderen in kwestie aangeeft.

Een toeslag van 1.610 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019. Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018 is dit 1.580 euro) wordt ook toegekend aan de ouder die de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste krijgt, op voorwaarde dat hij alleen wordt belast.

Let op: gehandicapte kinderen tellen voor twee voor de bepaling van de toeslag op de belastingvrije som.

Hoe moet ik mijn aangifte invullen wanneer het belastingsvoordeel voor kinderen ten laste tussen mij en mijn ex-partner moet worden verdeeld?

  • Als de kinderen fiscaal te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel moet toegekend worden aan de andere ouder, vul de rubriek B 2 (vak II) in.
    • Als de kinderen fiscaal niet te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel aan u moet toegekend worden, vul de rubriek B 3 (vak II) in. 
  • Let op: U moet een afschrift van de overeenkomst of van de rechterlijke beslissing ter beschikking houden van de administratie.

Is de verdeling van het belastingsvoordeel voor kinderen ten laste alleen van toepassing op uit de echt gescheiden personen?

Neen.
De maatregel heeft betrekking op ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. Het gaat dus niet alleen om uit de echt gescheiden ouders.

Ouders die een feitelijk gezin vormden, wettelijk samenwonenden of getrouwde ouders die feitelijk gescheiden zijn en ouders die van tafel en bed gescheiden zijn, hebben ook recht op de verdeling.

Het is dus ook mogelijk om het belastingvoordeel tussen ex-echtgenoten of ex-partners te verdelen, indien een van de ouders of zelfs beide ouders een nieuw huwelijk aangaan of een ander feitelijk gezin vormen.

Voorbeeld: 
Mevrouw A en Meneer B zijn uit de echt gescheiden en hebben een zoon C.
Mevrouw A hertrouwt met Meneer D.
 Een tussen Mevrouw A en Meneer B gesloten overeenkomst die op 15 december 2019 geregistreerd is, verduidelijkt onder meer dat de huisvesting van zoon C gelijkmatig verdeeld is over A en B en dat A en B bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor C te verdelen. Noch A, noch B, trekken onderhoudsuitkeringen af voor C.
In dat geval zal het stelsel van de verdeling van het belastingvoordeel van toepassing zijn voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).

Kan ik tegelijkertijd de kosten voor kinderopvang die ik voor een kind heb fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingsvoordeel voor dat zelfde kind genieten?

Ja.
Bij fiscaal co-ouderschap mag elke ouder, onder bepaalde voorwaarden, zijn kosten voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar (of 18 jaar indien het kind een zware handicap heeft*), aftrekken. Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt het maximum af te trekken bedrag 11,20 euro per opvangdag en per kind. Is dat kind jonger dan 3 jaar, dan heeft de ouder die zijn kosten voor kinderopvang niet aftrekt, recht op een verhoging van de belastingvrije som.

Kan ik tegelijkertijd de onderhoudsuitkeringen die ik voor een kind betaal fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingsvoordeel voor dat zelfde kind genieten?

Neen. 
Indien u of de andere ouder onderhoudsuitkeringen aftrekt voor een kind, kan het belastingvoordeel voor dat kind niet over de ouders verdeeld worden.

(bron: Federale overheidsdienst financiën)

Ook interessant:

Co-ouderschap en de belastingsaangifte

Onderhoudsgeld in de belastingaangifte

Co-ouderschap, zijn de kosten dan ook fifty fifty

co-ouderschap belastingen