Scheiden in 3 stappen

Een snelle scheiding in 3 stappen

Gehuwden die besloten hebben om te scheiden, doorlopen de 3 onderstaande stappen. Feitelijk of wettelijk samenwonenden doorlopen stap 2 en 3.

1ste stap: Partners kiezen de procedure, namelijk EOT of EOO

Bij een echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) regelen de partners zelf – eventueel met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen. Overleg staat hier centraal, wat uiteraard de kinderen en de verdere relatie tussen de partners ten goede komt.

Bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen de dupe zijn.

2de stap: De begeleiding door een bemiddelaar

De partners kunnen beroep doen op een neutrale derde, de bemiddelaar, die hiervoor speciaal is opgeleid. De bemiddelaar geeft de nodige juridische informatie en helpt om de situatie uit te klaren. De partners overleggen samen en beslissen zelf over de afspraken die ze willen maken over de kinderen, het huis en de goederen. Het is een alternatieve manier om een conflict op te lossen zonder dat men naar de rechtbank stapt. Zo is er bij bemiddeling geen sprake van winnen of verliezen, van  gelijk of ongelijk krijgen. Het gaat niet over wie gelijk heeft maar over wat belangrijk is voor beide partijen, en zeker voor de kinderen.

De scheidingsbemiddelaar zet de gemaakte afspraken in een scheidingsovereenkomst, zoals de wet dat vereist. Bij feitelijk of wettelijk samenwonenden gaat het om een ouderschapsovereenkomst.

3de stap: Het indienen bij de rechtbank van de bereikte akkoorden

De scheidingsbemiddelaar helpt bij het neerleggen van een verzoekschrift bij de Familierechtbank. De echtscheiding wordt aangevraagd.

Hoe verloopt het verder?

Indien de getrouwde partners al meer dan 6 maanden niet meer samenwonen, en dus een aparte domicilie hebben, hoeven ze niet naar de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk. De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding neemt dan ongeveer een 3 maanden in beslag.

scheidenIn alle andere situaties moeten de getrouwde partners, voorlopig althans, nog éénmaal samen voor de rechtbank verschijnen. Ze moeten dan enkel bevestigen dat ze nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de ondertekende scheidingsovereenkomst. De doorlooptijd hier bedraagt ongeveer 4 tot 6 maanden.

Deze procedure om te scheiden wordt in de toekomst vereenvoudigd: partners zullen niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. De procedure zal volledig schriftelijk verlopen waardoor de doorlooptijd ook korter wordt. Het wetsvoorstel hierover werd 15/07/17 goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de verdere uitwerking en goedkeuring.

De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken in een vonnis. Na 1 maand – waarin de partners nog mogelijkheid hebben tot beroep –  maakt de rechtbank dit vonnis over aan de burgerlijke stand, waar het wordt ingeschreven in de registers.

Bij feitelijk of wettelijk samenwonenden volstaat een overeenkomst tussen de ex-partners. Toch is het aan te raden om de afspraken over de kinderen door de rechtbank te laten bekrachtigen. Een gehomologeerde ouderschapsovereenkomst is immers afdwingbaar en geeft alleszins meer zekerheid. De bemiddelaar kan deze homologatieprocedure voor de rechtbank inleiden.

Lees ook:

Echtscheiding zonder verplichte verschijning op de rechtbank.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be