Onderhoudsbijdrage voor kinderen bij echtscheiding

Bijdrageplicht.

Ouders hebben een bijdrageplicht ten aanzien van hun gezamenlijke kinderen. Uitsluiten dat ze ooit gaan betalen voor hun kinderen kan dus niet. Ook het koppelen van het einde van de bijdrageplicht aan een bepaalde leeftijd is niet mogelijk. De onderhoudsbijdrage of alimentatie loopt immers door na de meerderjarigheid van het kind en zal afhangen van het opleidingsniveau of van het feit of het kind al dan niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

Hoe wordt de onderhoudsbijdrage bepaald

In tegenstelling tot wat men zou denken bestaat er in België niet zoiets als een tabel met bedragen waarop men eenvoudig kan berekenen hoeveel onderhoudsbijdrage of alimentatie men voor zijn kinderen zou moeten betalen. Het bepalen van het juiste bedrag blijft dus steeds het onderwerp van een gezamenlijke overeenkomst tussen de scheidende ouders, of bij gebrek aan een akkoord, legt de rechtbank een bedrag per kind op.

Bij de invulling van de onderhoudsbijdrage wordt door de rechtbank uitgegaan van het criterium dat de kinderen recht hebben op een levensniveau ‘in verhouding tot de gecumuleerde middelen van beide ouders’. Dat wil zeggen dat de rechter de inkomsten van beide ouders bekijkt en op basis daarvan berekent hoeveel de onderhoudsbijdrage zal zijn. Twee soorten kosten zijn opsplitsbaar en vormen de basis van de onderhoudsbijdrage.

A. De gewone kosten : dit zijn de dagelijkse kosten (bv. voeding) en de vaste kosten ( bv. kledij, school etc.)

Voor de dagelijkse kosten gaat men ervan uit dat deze door elke ouder afzonderlijk worden betaald. Voor de vaste kosten (de verblijfsoverstijgende kosten) bestaan er verschillende betalingssystemen: op vaste tijdstippen wordt er door de ouders onderling verrekend of een kindrekening wordt voor deze kosten in het leven geroepen, of één ouder doet de uitgaven en ontvangt hiervoor een budget, etc.

B. De buitengewone kosten: dit zijn uitzonderlijke of onvoorziene uitgaven ( bv. tandheelkundige kosten, schoolreizen, eventuele hogere studies later, communiefeesten etc.)

De kosten die voortkomen uit de gezondheidstoestand, opleiding of door ouder te worden kunnen immers moeilijk op voorhand becijferd worden. Men wil dus vooral kosten die eerder toevallig en dus niet frequent voorvallen, onder brengen in deze categorie.

Aandachtspunten

onderhoudsbijdrage - alimentatieZeer belangrijk is de opsomming van wat men onder de categorie buitengewone kosten wil laten vallen. Het loont de moeite om zich goed te informeren over alle mogelijke soorten kosten. Immers alles wat niet werd opgenomen onder de categorie buitengewone kosten in een echtscheidingsvonnis, wordt aanzien als gedekt zijnde door de gewone onderhoudsbijdrage.

Een ander interessant idee is het toepassen van scharnierleeftijden om stijgende kosten bij ouder wordende kinderen reeds te voorzien en op te vangen. Op deze manier is het mogelijk om af te spreken dat bv. de bijdrage zal worden verhoogd indien het kind 12 jaar wordt, en een volgende keer zal worden verhoogd wanneer het kind bv. 16 of 18 jaar wordt.

De rechtbank

Wanneer partijen het niet eens raken over de concrete invulling van de onderhoudsbijdrage zal de rechtbank dit voor hen doen. De rechtbank houdt rekening met acht parameters om hun oordeel op te baseren:

  1. De aard en het bedrag van de middelen van elk van de ex-echtgenoten;
  2. De gewone kosten ;
  3. De buitengewone kosten;
  4. De verblijfsregeling (en dus de bijdrage van elke ouder in natura aangaande het levensonderhoud);
  5. De kinderbijslag en de sociale en fiscale voordelen;
  6. De inkomsten die elke ouder zou ontvangen uit goederen van het kind (indien van toepassing);
  7. Het aandeel dat elke ouder bijdraagt in levensonderhoud, opvoeding etc.;
  8. De bijzondere omstandigheden (verschillend van zaak tot zaak).

Indien partijen scheiden via een echtscheiding door onderlinge toestemming of een akkoord hebben omtrent de kosten kunnen zij zich op deze parameters baseren, maar dit is geen verplichting. Zoals blijkt uit bovenstaand artikel is het dus geen eenvoudige zaak om de onderhoudsbijdrage te bepalen. Tal van rekenmodules en methodes zijn wel beschikbaar maar geen ervan levert een 100% sluitend antwoord op op de vraag hoeveel nu de onderhoudsbijdrage per kind juist is.

Als bemiddelaar help ik ex-partners om tot een billijke en zo eerlijk mogelijke overeenkomst te komen. Als u meer informatie wilt, kunt u mij contacteren via het contactformulier.


 

Onderhoudsbijdrage - samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be