Onderhoudsbijdragen voor kinderen – De buitengewone kosten

Onderhoudsbijdragen voor kinderen: de buitengewone kostenregeling wordt transparanter

In een vorig artikel ‘Alimentatie bij echtscheiding hervormd’ had ik het onder meer over de onderhoudsbijdragen voor kinderen bij een scheiding. In verband met de buitengewone kosten ( de uitzonderlijke of onvoorziene uitgaven, zoals (tand)heelkundige kosten, schoolreizen etc.) is er een en ander in een recent KB verduidelijkt.

Voorafgaandelijk overleg en uitdrukkelijk akkoord

In het KB van 22 april 2019 worden de buitengewone kosten vastgesteld. Dit gaat dan over de gebruikelijke medische en paramedische kosten, schoolkosten en kosten die te maken hebben met de ontwikkeling en de ontplooiing van het kind. Over die uitgaven moeten de ouders vooraf overleggen én tot een akkoord komen. Het overleg en akkoord moet gaan over de noodzaak (de opportuniteit) van die kosten en over de hoogte ervan. Die lijst van kosten is indicatief, dat betekent dat men ervan kan afwijken in een overeenkomst of een rechterlijke beslissing. Indien de ouders geen akkoord bereiken over deze buitengewone kosten, dan zal de betwisting worden voorgelegd aan de bevoegde familierechtbank.

buitengewone kostenHet KB bepaalt eveneens de manier waarop de afrekening van die buitengewone kosten gebeurt. De kosten moeten driemaandelijks worden afgerekend. Elke ouder die terugbetaling vraagt, moet een kopie van de bewijsstukken van de gemaakte kosten aan de andere ouder bezorgen. De andere ouder heeft een termijn van 15 dagen (vanaf de mededeling van de afrekening en de bewijsstukken) om de terugbetaling in orde te brengen.

De lijst van buitengewone kosten (KB 22/04/2019)

 1. de volgende medische en paramedische kosten:
 • de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
 • de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
 • de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
 • de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen.

De premie moet betrekking hebben op de kinderen; en dit:

 • voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en
 • onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.
 1. de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding :
 • meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
 • noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
 • het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
 • de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
 • de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;
 • de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
 • bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma; na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.
 1. de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:
 • kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;
 • lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
 • inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;
 1. Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Bron:

LegalNews.be (mei 2019)

Staatsblad KB dd. 22/04/19

Lees ook:

Onderhoudsbijdrage voor kinderen