De grenzen van een plusouder

De grenzen van een plusouder

Het wetstvoorstel van Open VLD om een plusouder meer inspraak te geven in de opvoeding van de kinderen slaat de bal mis, volgens plusoudercoach Anja Pairoux (DS 12/04/18). Het neemt immers het klassieke gezin als uitgangspunt, terwijl een nieuw samengesteld gezin nooit een klassiek gezin kan zijn.

Opvoeding en huisregels

Het grote verschil tussen een klassieke gezin en een samengesteld gezin zit in het onderscheid tussen opvoeding en huisregels. In een klassiek gezin vallen beide samen. In een samengesteld gezin is het nodig om goed na te denken wat binnen het gezin onder huisregels valt en wat onder opvoeding. Daarna maken ouders en plusouders hierover duidelijke afspraken. Opvoeding gaat over de langetermijnvisie en de toekomst van het kind. Die verantwoordelijkheid hebben de biologische ouders. Huisregels gaan over afspraken die gemaakt worden om het samenleven in een nieuw samengesteld gezin harmonieus te laten verlopen. Hier speelt de plusouder wel degelijk een rol.

Conflicten en chaos

plusouderWanneer gescheiden partners dat onderscheid tussen opvoeding en huisregels niet duidelijk stellen, ontstaan gemakkelijk conflicten over ‘opvoeding’. Gescheiden ouders willen, aldus Pairoux, eenzelfde ‘opvoeding’ in de twee huizen nastreven, omdat ze voor hun kinderen stabiliteit willen. De moeder of vader moeit zich dan bijvoorbeeld met wat er in het huis van het nieuwe gezin aan de andere kant gebeurt, wat botst met de visie rond ‘opvoeding’ van de plusmoeder of plusvader in het andere huis. Zo ontstaan conflicten en chaos.

Plusouderovereenkomst

Kinderen weten doorgaans perfect wat de huisregels zijn als ze bij hun moeder of vader zijn of wanneer ze bij hun grootouders zijn, aldus Pairoux. Zij kunnen zich makkelijk aanpassen aan die regels, zolang die maar duidelijk zijn. Dit is waar het schoentje knelt voor gescheiden ouders.

Het kan anders. Volgens Pairoux zitten plusouders daarvoor niet te wachten op het nieuwe wetsvoorstel. Elk samengesteld gezin is anders. Het is dus belangrijk om in elk samengesteld gezin een eigen ‘plusouderovereenkomst’ op te stellen. Daarin staat onder meer wat voor hen onder opvoeding valt en wat onder huisregels. Een plusouderconsulent of een familiaal bemiddelaar  kan helpen om een en ander uit te klaren en zo tot goede afspraken te komen.

Anja Pairoux  vindt dat het wetsvoorstel van Open VLD goed bedoeld is, maar de bal dus wel mis slaat. Het kan zelfs tot nog meer conflicten leiden, als het al moeilijk loopt tussen ouders. Pairoux ziet daarom meer heil in een wet die ouders en plusouders verplicht om stil te staan bij hun verantwoordelijkheden wanneer ze willen scheiden en wanneer ze een nieuw gezin beginnen. Dat kan in een ouderschapsplan bij scheiding en een plusovereenkomst als een nieuw samengesteld gezin ontstaat.

Bron: Anja Pairoux,  Elk samengesteld gezin is anders (DS 12/04/18)