Onderhoudsbijdrage bij een echtscheiding

Onderhoudsbijdrage bij scheiding… een heikel punt

Een heikel punt binnen een scheidingstraject blijft het berekenen van een billijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen. Scheidende paren hebben hier heel wat vragen over. Terecht. Er is namelijk geen standaardmethode om die bijdragen te bepalen. De wettelijke richtlijnen zijn bovendien erg vaag.

Bijdrageplicht

Ouders hebben een bijdrageplicht ten aanzien van hun gezamenlijke kinderen. Niet betalen voor hun kinderen kan dus niet. Ook het koppelen van het einde van de bijdrageplicht aan een bepaalde leeftijd is niet mogelijk. De onderhoudsbijdrage loopt namelijk door na de meerderjarigheid van het kind en zal afhangen van het opleidingsniveau of van het feit of het kind wel of niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

Hoe de onderhoudsbijdrage bepalen

In tegenstelling tot wat men zou denken, bestaat er in België niet zoiets als een tabel met bedragen waarop men eenvoudig kan berekenen hoeveel onderhoudsbijdrage men voor zijn kinderen moet betalen. Het bepalen van het juiste bedrag gebeurt dus in een gezamenlijke overeenkomst tussen de scheidende ouders, of bij gebrek aan een akkoord, legt de rechtbank een bedrag per kind op.

onderhoudsbijdrage - echtscheidingDe wetgever bepaalt dat ouders in de kosten van hun kinderen moeten bijdragen volgens hun inkomen. Het bepalen van het netto inkomen (lees ook: Onderhoudsbijdragen berekenen) van elke ouder is geen sinecure, onder meer omdat het hier wel degelijk gaat om het inkomen NA de scheiding. Dat is belangrijk want door de scheiding kan het netto inkomen van de partners én dus ook de inkomensverdeling veranderen. Denken we bijvoorbeeld aan het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste.

Welke kosten zijn er

* Verblijfsgebonden kosten (bv. eten, drinken, elektriciteit,…)

Deze kosten zijn zeker. Het verschil in netto inkomen en eventueel het verschil in verblijfstijd maken dat er door een partij aan de andere een vergoeding wordt betaald. Een maandelijkse onderhoudsbijdrage kan worden vastgelegd.

Dat ligt heel wat moeilijker bij de niet-verblijfsgebonden kosten:

* Gewone niet-verblijfsgebonden kosten (bv. kleding, schoenen, kapper, zakgeld, gsm…)

Deze kosten zijn er zeker, enkel het bedrag is niet gekend voor de toekomst.

* Bijzondere niet-verblijfsgebonden kosten (bv. oogarts, orthodontie, medische kosten, hogere studiekosten, hobby’s,…)

Deze kosten zijn niet zeker, men weet niet of ze zullen voorkomen, ook het bedrag is niet gekend voor de toekomst.

De gewone en bijzondere niet-verblijfsgebonden kosten worden vaak ofwel met een verdeelsleutel (ieder 50% , of 60%-40%, of …) gedeeld, ofwel doet een partij deze uitgaven en voorziet de andere partij maandelijks een bedrag daarvoor (voor het geval de kosten zich voordoen).

Aandachtspunten

In de praktijk blijkt dat scheidende ouders de niet-verblijfsgebonden kosten vaak in hun akkoord gelijk verdelen. Dat lijkt het eerlijkst, maar is het niet. Ook rechters doen dit nog weleens in hun vonnis. Dit is niet wettelijk, want elke ouder moet zijn bijdrage in de kosten, dus ook de bijzondere kosten, betalen volgens zijn/haar inkomen.

Zeer belangrijk is de opsomming van wat men onder de rubriek bijzondere kosten wil laten vallen. Het loont de moeite om zich goed te informeren over alle mogelijke soorten kosten. Immers alles wat niet werd opgenomen onder de rubriek bijzondere kosten in een echtscheidingsvonnis, wordt aanzien als zijnde gedekt door de gewone onderhoudsbijdrage.

Een ander interessant idee is het toepassen van scharnierleeftijden om stijgende kosten bij ouder wordende kinderen al te voorzien en op te vangen. Op deze manier is het mogelijk om af te spreken dat bv. de bijdrage zal worden verhoogd als het kind 12 jaar wordt, en een volgende keer zal worden verhoogd wanneer het kind bv. 16 of 18 jaar wordt.

Bemiddeling

Het spreekt voor zich dat het berekenen van de onderhoudsbijdrage een heel ingewikkeld kluwen is waar scheidende partners een hele kluif aan hebben. Als jurist-bemiddelaar help ik ex-partners om tot een billijke en zo eerlijk mogelijke overeenkomst te komen.

Lees ook: ‘Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld meer voor de kinderen’

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be