Algemene voorwaarden Samen Bemiddelen

 1. Iedere persoon, die een samenwerking met Samen Bemiddelen aangaat, is verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.
 2. Samen Bemiddelen brengt haar kosten en erelonen in principe tussentijds in rekening mits het opvragen van provisies. Op het einde van de procedure wordt een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de reeds betaalde provisies.
 • Individueel gesprek : € 50 per persoon / per uur
 • Twee personen : € 50 per persoon / per uur
 • Dossierkost: € 25 éénmalig
 • Kopies: € 0,25 per pagina
 • Postzegels: € 0,80 per stuk
 • Verplaatsingskosten : € 0,35 per kilometer
 • Gerechtskosten: pro memorie
 • Redactie overeenkomst & afsprakennota’s, voorbereiden sessies, opzoekingswerk, mail- en telefoonverkeer, administratief werk : € 125 per uur
 1. Alle provisies en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met een interest van 10% en schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.
 2. Indien het kantoor u aanmaningen moet sturen bij laattijdige betaling dient hiervoor een bijkomend bedrag te worden betaald van €15,00 als rappelkost. Indien het kantoor u een aangetekende ingebrekestelling dient te versturen wordt hiervoor een bijkomend bedrag aangerekend van €35,00.
 3. Eventuele opmerkingen op de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.
 4. Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand afgezegd worden. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt € 50 per persoon in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de bemiddelingscliënt. Samen Bemiddelen behoudt het recht om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht van de bemiddelaar. De bemiddelingscliënt heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding en moet de geplande bemiddelingssessie niet betalen.
 5. De bemiddelingssessie gaat in vanaf het uur van afspraak, ook als één van de partijen te laat komt.
 6. Alles wat tussen bemiddelaars en partijen besproken wordt, blijft bij wet vertrouwelijk.
 7. Alle verplichtingen van de bemiddelaar onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenis. De bemiddelaar is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de bemiddelingscliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de bemiddelaar. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de bemiddelingscliënt(en) in het bemiddelingstraject, geeft de bemiddelaar geen garantie voor succes. De bemiddelaar heeft geen resultaatplicht. De bemiddelingscliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij tot een overeenkomst komt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bemiddelingstraject.
 8. Indien aan de bovenstaande algemene voorwaarden niet wordt voldaan of indien de bemiddelingscliënt(en) zich niet houdt aan de afgesproken regels kan Samen Bemiddelen de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten. De bemiddelingscliënten worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij wanbetaling is de bemiddelingscliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Op alle afspraken tussen de bemiddelaar en de bemiddelingscliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Mechelen aanhangig worden gemaakt.
 9. De vergoedingen voor familiale bemiddelingsdiensten zijn vrijgesteld van btw (artikel 44 paragraaf 2, 5° van het btw wetboek).

Algemene voorwaarden cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be