Huis in scheiding: wat zijn de opties

Huis in scheiding: wat zijn de opties

In een vorig artikel gaf ik een overzicht van de parameters waarmee rekening gehouden moet worden bij het berekenen van de verdeling van de (gezins)woning. Het ging hierbij om een simulatie. Daarnaast moet er ook goed nagedacht worden over wat er precies moet gebeuren met de woning. Er zijn verschillende opties. Ik zet ze hieronder op een rijtje.

Het huis verkopen aan derden

Het huis wordt verkocht tegen een overeengekomen bedrag. Het bepalen van dat bedrag kunnen de partners zelf overeenkomen of ze nemen hierover contact op met een beëdigd schatter, een notaris of een vastgoedmakelaar. Vervolgens moet er ook vastgesteld worden hoeveel de nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank bedraagt en of er ook rekening moet gehouden worden met een eventuele eigen inbreng van de partners (uit schenkingen of erfenis). Daarnaast moeten ook de kosten van het te koop stellen van het huis en de eventuele kosten voor het vervroegd aflossen van de hypothecaire lening in rekening gebracht worden.

Het huis overnemen (inkopen)

Eén van de partners neemt het aandeel van de andere partner in de woning over tegen een overeengekomen bedrag. Het bepalen van dat bedrag kunnen de partners zelf overeenkomen of ze nemen hierover contact op met een beëdigd schatter, een notaris of een vastgoedmakelaar. Vervolgens moet er ook vastgesteld worden hoeveel de nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank bedraagt en of er ook rekening moet gehouden worden met een eventuele eigen inbreng van de partners (uit schenkingen of erfenis).

De partner die de woning overneemt, staat bijgevolg alleen in voor de verdere afbetaling van de woning. De bank moet dus op de hoogte gebracht worden om de partner die geen eigenaar meer is, te schrappen als kredietnemer. De bank kan dit weigeren of bijkomende voorwaarden stellen als ze meent dat de overnemende partner over onvoldoende inkomsten beschikt om de lening alleen af te betalen.

Naast de overeengekomen overnameprijs moet er door de inkopende partner onder meer ook een verdeeltaks of verdeelbelasting betaald worden. Meer hierover vindt u in het artikel Miserietaks of verdeelrecht bij beëindiging van uw relatie.

De notariële kosten de berekening van de verdeeltaks bij overname van de woning komen in een volgend artikel aan bod. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds gehuwd of wettelijk samenwonende partners en anderzijds feitelijk samenwonende partners.

Het huis in onverdeeldheid houden

huisHet huis blijft voor een bepaalde periode na de scheiding eigendom van beide ex-partners. Dit gebeurt tegen afgesproken voorwaarden. Onder meer de duurtijd van de regeling moet bepaald worden. Wettelijk kan de periode van onverdeeldheid voor maximum 5 jaar vastgelegd worden. Een verlenging is mogelijk maar dan wel mits het opstellen van een nieuwe akte. Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, moeten er ook regelingen getroffen worden over het beheer van de woning en de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook de verdeling van de woning na de periode van onverdeeldheid legt men best al vast.

Het huis schenken

Een vierde mogelijkheid is de woning schenken aan de kinderen. Tegenargument hierbij is wel dat partners op die manier hun vermogen wegschenken terwijl ze bij een scheiding net over een redelijke som moeten beschikken om zich opnieuw te kunnen ‘installeren’.

Bewonersvergoeding

Wanneer één van de partners tijdens de scheidingsprocedure in de woning blijft wonen, kunnen er best een aantal afspraken gemaakt worden over een eventuele bewonersvergoeding. Ook de eigenaarskosten zoals onder meer de afbetaling van de hypothecaire lening, de verzekering van de woning, de onroerende voorheffing, de nutsvoorzieningen etc. moeten geregeld worden.

Ingewikkeld kluwen

Hierboven schetste ik de diverse mogelijkheden in een notendop. Als bemiddelaar bekijk ik samen met u de verschillende opties, maak ik ook de nodige berekeningen en overwegingen zodat u een helderder beeld krijgt van dit kluwen. De bedoeling is uiteraard om samen  op een constructieve manier tot de beste oplossing te komen voor beide partners en hun eventuele gezin.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be